آهـــاے مَــــردُم عــــآشِــقــــ نشویـــــد بہ اندازه همہ تان عـــآشــــقــــے کردم برایش امــا رفـــــت .......میرم ولی اگه بر نگشتم حلال کنید و برای ارامشم دعا خدافظ